Regulamin sklepu internetowego maroniobuwie.pl obowiązujący od 25.11.2017 roku,§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym maroniobuwie.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny maroniobuwie.pl Sprzedającym jest

Firma MB Małgorzata Burda 95-080 Tuszyn ul. Molenda 11, NIP 771-103-81-99,Regon 472945982, wpisanej do CEIDG przez Burmistrza Miasta Tuszyn.

2. maroniobuwie.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie maroniobuwie.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy maroniobuwie.pl gdzie szybko i bezpiecznie można kupić Towary. maroniobuwie.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.

3. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu: maroniobuwie.pl

4. Kupującym w sklepie internetowym maroniobuwie.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

5. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem maroniobuwie.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną..

4. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel maroniobuwie.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

5. Właściciel maroniobuwie.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu, b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta, e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu. g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez witrynę maroniobuwie.pl zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu maroniobuwie.pl, opisane na stronie w chwili składania zamówienia, jako "dostępny". maroniobuwie.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Właściciel serwisu maroniobuwie.pl pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa serwisu maroniobuwie.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Cena

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu ).

§6 Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej maroniobuwie.pl lub telefonicznie od poniedziałku do soboty w godz. 8-13.

a. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

b. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.

c. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu( paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT).

3. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia maroniobuwie.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie WWW jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

8. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje: a. w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru, b. w przypadku płatności przelewem – numer konta, c. w przypadku płatności kartą – link do transakcji bezpośrednio na stronie www.payu.pl lub www.paypal.pl

9. Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

10. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

11. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Właściciel maroniobuwie.pl będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 2 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od maroniobuwie.pl jego realizacji.

13.. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

§6 Formy płatności

1. Zapłata przed wysyłką.

a. Wpłata na konto sklepu maroniobuwie.pl przed wysyłką W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta sklepu maroniobuwie.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,

b. Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer) W tym przypadku wpłaty można dokonać za pośrednictwem serwisów www.payu.pl lub www.paypal.pl. Gdy Kupujący zdecyduje się na taki sposób zapłaty, otrzyma bezpośredni link na do strony www.paypal.pl, lub www.payu.pl, gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać przelewu. Zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,

c. Płatność kartą płatniczą lub kredytową i. W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonywanie zapłaty za towary zakupione w sklepie maroniobuwie.pl przy użyciu kart kredytowych lub płatniczych wydanych przez banki polskie lub zagraniczne. ii. Przebieg transakcji.

1. Po połączeniu z serwerem sklepu maroniobuwie.pl, wyborze towaru i formy płatności kartą płatniczą dochodzi do zestawienia szyfrowanego połączenia z serwerem PayPal lub PayU, dokonania autoryzacji i zwrócenia odpowiedzi autoryzacyjnej do serwera sklepu maroniobuwie.pl. Czas potrzebny do wygenerowania odpowiedzi zazwyczaj nie przekracza kilkunastu sekund.

2. Szyfrowanie połączenia oznacza, że poufne dane Kupującego dotyczące posiadanej karty nie będą ujawniane nikomu poza systemem PayU lub PayPal. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej Kupujący podaje na stronie serwisu www.payu.pl lub www.paypal.pl i tym samym są one niedostępne dla obsługi sklepu maroniobuwie.pl jak i dla strony trzeciej. Uwaga! Niektóre karty płatnicze i kredytowe mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego.

3. Płatność za pobraniem W tym przypadku Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”). Zapłata powinna nastąpić w dniu dostawy.

4. W wypadku złożenia zamówienia telefonicznie, możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z formy „Płatność za pobraniem”. Dostępność innych form płatności jest zależna od danych podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

§7 Dostawa i transport

1. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności przed wysyłką (przelew, płatność elektroniczna), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

c. Od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 15:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.

2. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. Dla zamówień detalicznych powyżej 200,00zł koszt dostawy wynosi 0 zł . Po przejściu w zakładkę "Zamówienie krok 2/3" wyświetlają się ostateczne koszty transportu.

3. Przejście do zakładki „Zamówienie krok 2/3” nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT.

4. Cena za przesyłki hurtowe uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany towar (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.

5. Kupujący może również skorzystać z funkcji odbiór osobisty, który jest opcją bezpłatną.

6.Jeżeli zamówienie nie zostało dostarczone do Klienta z jego z winy, to jest: - niepoprawne podanie danych adresowych, - niemożność skontaktowania się kuriera z Klientem; - nieodebranie przesyłki

zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

c. Przesyłki zagraniczne - standardowy termin doręczenia wynosi 3 do 7 dni roboczych od momentu wysłania. Wysyłamy przesyłki do krajów Unii Europejskiej takich jak: Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria, Węgry, Belgia, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Anglia, Finlandia, Hiszpania, Słowenia, Szwecja, Włochy, Grecja, Irlandia, Portugalia. W przypadku wysyłki zagranicznej koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie i jest dodawany do ceny towaru.

7. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu maroniobuwie.pl

8. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

9. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu maroniobuwie.pl

§8 Gwarancje i reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w sklepie maroniobuwie.pl jest nowy i objęty jest dwuletnią rękojmią ,liczoną od dnia wydania produktu konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, przysługującego mu na podstawie art.8 Ustawy o Szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu Internetowego maroniobuwie.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego Wstawić link do formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres sklepu maroniobuwie.pl. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep maroniobuwie.pl nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep maroniobuwie.pl

3.Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu Internetowego ponosi Kupujący.

4.Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu towaru(paragon lub faktura VAT).

5. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6.Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz obowiązujących procedur znajdują sie na http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.

§9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: a. wiadomością e-mail, na adres biuro@maroniobuwie.pl, b. w formie pisemnej, na adres MB Małgorzata Burda 95-080 Tuszyn ul. Molenda 11

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru ,mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym i w oryginalnym opakowaniu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, . Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Adres do zwrotu towaru:

Firma MB Małgorzata Burda 95-080 Tuszyn ul. Molenda 11

11. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: biuro@maroniobuwie.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

12.Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu(paragon lub faktura Vat) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Koszt wysyłki w przypadku zwrotu lub wymiany ponosi Konsument.

§10 Postanowienia końcowe

1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. )

2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego maroniobuwie.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Zawartość stron internetowych sklepu maroniobuwie.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność maroniobuwie.pl Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie maroniobuwie.pl 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia właściciela witryny maroniobuwie.pl l do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzeci, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utracenia lub ujawnienia loginu lub hasła do konta przez Klienta.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

&11 Ochrona danych osobowych

1.W związku z obowiązywaniem art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejskiej  2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informujemy:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma MB Małgorzata Burda z siedzibą w 95-080 Tuszyn ul. Molenda 11

-przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu prawnie uzasadnionych celów tj. realizacji zamówienia ,zwrotu towaru czy reklamacji towaru.

-Pani/Pana dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

-Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,usunięcia swoich danych osobowych czy wniesienia skargi do organu nadzorczego zwanego PUODO.

Do pobrania:

Formularz zwrotu/wymiany.

Zgłoszenie reklamacji towarów.